Zasady sprzedaży karnetów

Ceny karnetów:
– od 19 września do 11 października br. 200 zł (z VAT)
– od 12 do 16 października br. 250 zł (z VAT).

Ceny karnetów dla Posiadaczy Karty Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty:
– od 19 września do 11 października br. 190 zł (z VAT)
– od 12 do 16 października br. 235 zł (z VAT).

 • Liczba karnetów jest organiczona. Sprzedaż karnetów może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania puli karnetów.
 • Należność za karnet należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia zakupu przy użyciu płatności elektronicznej dostępnej na stronie(płatność DotPay).
 • Zakup karnetu zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Karnet jest imienny tzn. zostanie wystawiony na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce „karnety” oraz pod przyciskiem „kup karnet”.
 • Zamawiając karnet należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela karnetu. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu karnetu na rzecz osoby trzeciej. Osoba na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego karnet.
 • Zamawiający może zamówić więcej niż jeden karnet
 • Nie można przepisać karnetu na inną osobę.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych karnetów.

Odbiór karnetu

 • Zakupiony karnet może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko został wystawiony.
 • Karnet można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • W przypadku nabycia Karnetu po cenie ulgowej, Uczestnik zobowiązany jest podczas odbioru karnetu do okazania także Karty Przyjaciela Kina Nowe Horyzonty uprawniającej do zniżki. W przypadku nieokazania karty Organizator ma prawo odmówić wydania Karnetu, chyba że Uczestnik dokona dopłaty do pełnej ceny Karnetu.
 • Karnety można odbierać w Kinie Nowe Horyzonty, w Punkcie Obsługi Uczestnika (ul. Kazimierza Wielkiego 19A- 21, Wrocław) od 24 października 2016r. od godziny 12.00 do 20.00. W pozostałe dni w godzinach 09.00-21.00.
  Nie będą wydawane duplikaty karnetów.

Zasady korzystania z karnetu na festiwalu

 • Karnet upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe w ramach 7. American Film Festival.
 • Warunkiem dostania się na pokaz filmowy jest wcześniejszy odbiór bezpłatnego biletu (zwanego dalej „wejściówką”) na wybrany film w wyznaczonych przez Organizatora kasach Kina Nowe Horyzonty.
 • Wejściówki będą wydawane do wyczerpania puli i Organizatorzy nie gwarantują możliwości otrzymania wejściówki na każdy pokaz filmowy.
 • Wejściówki są nienumerowane.
 • Na seanse otwarcia i zamknięcia należy odebrać wejściówki w wyznaczonych kasach Kina Nowe Horyzonty. Na uroczyste otwarcie festiwalu (25 października 2016 r.) wejściówkę można odbierać od 24 października (w godzinach 12.00-20.00) i 25 października (w godzinach 8.30 -15.00). Na uroczyste zamknięcie (29 października 2016 r.) wejściówkę należy odbierać 28 października (w godzinach 8.30-21.00) i 29 października (w godzinach 8.30-17.00).
  Odbioru wejściówek na pozostałe filmy można dokonywać w godzinach otwarcia Kina Nowe Horyzonty, od godziny 8.30 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia danego pokazu filmowego, w wyznaczonych kasach kina. Kasy będą czynne do godziny rozpoczęcia ostatniego seansu.
 • Niemożliwy jest odbiór wejściówki dla osoby trzeciej za okazaniem upoważnienia.
 • Właściciel karnetu może odebrać tylko jedną wejściówkę na określony pokaz filmowy o określonej godzinie w ramach swojego karnetu.
 • Właściciel karnetu może odebrać tylko jedną wejściówkę na pokaz filmowy z danego bloku godzinowego w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 minut (np. 18.45 i 19.30 – jeden blok godzinowy).
 • Wejściówka jest ważna tylko z karnetem.
 • Niemożliwy jest wstęp na seanse tylko za okazaniem wejściówki.
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się na seansie, na który została odebrana wejściówka, należy ją zwrócić do wyznaczonych kas biletowych w Kinie Nowe Horyzonty. Można tego dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu.
 • Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na seans